teisinė informacija

2000–2021 Copyright © Renault Polska Sp. z o.o.

Visos teisės saugomos. Draudžiama platinti, įrašyti, atkurti visą arba dalį šio turinio be rašytinio bendrovės „ Renault Polska Sp. z o.o.“, kurios registruotoji buveinė yra Varšuvoje, sutikimo.

Toliau pateikiamos bendrosios naudojimosi interneto svetaine www.Renault.lt sąlygos.

Šiame tekste, o taip pat interneto svetainėje vartojamas žodis Renault reiškia bendrovę „Renault Polska Sp. z o.o.“, kurios registruotoji buveinė yra Varšuvoje, adresas ul. Marynarska 13, 02-674 Varšuva , užregistruotą Varšuvos m. sostinės apygardos teismo juridinių asmenų registro XIII komercijos skyriuje Nr. KRS 0000121892; mokesčių mokėtojo numeris 52602059-83; bendrovės įstatinis kapitalas 4 773 000,00 PLN; – taip pat žodis Renault reiškia visas bendroves, kurių atžvilgiu Renault Polska Sp. z o.o. užima dominuojančią padėtį arba jos dukterines bendroves.

Teisinės atsakomybės pagrindai

Sąvoka „interneto svetainė“ reiškia Renault interneto svetainės paslaugą, apimančią visus puslapius ir subpuslapius, būtent, šioje interneto svetainėje tiekiamus trumpus pristatymus (parengtus naudojant „Marcromedia Flash“ arba DHTML technologijas), kurie yra neatsiejam šios paslaugos dalis.

Nepaisant mūsų pastangų, šioje svetainėje pateikta informacija nėra visiškai išsami, taip pat ji ir gali būti netiksli arba nebegaliojanti. Todėl bendrovė „Renault Polska Sp. z o.o.“ neprisiima atsakomybės už pasekmes, galinčias kilti dėl šioje interneto svetainėje pateiktos informacijos netikslumo ar neatitikimo. Šios interneto svetainės tyrinys yra neišsamus mūsų automobilių bei paslaugų asortimento pristatymas ir jokiu būdu negali būti laikomas komerciniu pasiūlymu civilinio kodekso prasme. Besinaudojantis šiame puslapyje pateikta informacija ir ja remdamasis priimantis kokius nors sprendimus asmuo tai daro savo rizika. Renault neatsako už žalą, atsiradusią dėl tiesioginės arba netiesioginės prieigos prie šios interneto svetainės arba dėl pasinaudojimo joje pateikta informacija. Kita vertus, jūs mums labai padėsite, jeigu užpildę atitinkamą klausimyną, pateiksite mums savo pastabas ir (arba) klausimus apie šios svetainės turinį.

Bendrovė „Renault Polska Sp. z o.o.“ taip pat neatsako už kitų interneto svetainių turinį, ypač už tas svetaines iš kurių patekote į mūsų interneto svetainę, o taip pat už tas svetaines, į kurias galite patekti iš šios interneto svetainės. Bendrovė „Renault Polska Sp. z o.o.“ nėra atsakinga už nė vieną iš tų interneto svetainių, taip pat už jose teikiamas nuorodas.

Renault interneto svetainėje esančios nuorodos į trečiųjų asmenų interneto svetaines yra tiekiamos laisva valia. Ji grindžiama įsitikinimu, kad šių svetainių turinys gali būti susijęs su mūsų interneto svetaine , tačiau tai nereiškia, kad Renault įvertino (peržiūrėjo) arba patvirtino trečiųjų asmenų interneto svetaines arba jų turinį, į kuriuos yra pateikiamos nuorodos. Renault įspėja, kad kartais nuorodos gali sujungti net su tokiomis trečiųjų asmenų interneto svetainėms, kuriose pateikiamos pažiūros ir nuomonės prieštarauja toms, kurios pateikiamos šioje svetainėje arba kurių laikosi Renault.

Jokia mūsų interneto svetainėje pateikta informacija nėra komercinis pasiūlymas nei kvietimas deryboms bendrovės „Renault Polska Sp. z o.o. Vardu“ kaip tai yra apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymuose. Svetainėje pateikiamos nuotraukos ir iliustracijos skirtos tik susipažinti ir tiksliai neatvaizduoja gaminių išvaizdos ar savybių. Išsamią informaciją apie Renault gaminius suteiks įgaliotieji atstovai.

Autorių teisės ir prekių ženklai

Kiekvienas šios interneto svetainės naudotojas yra atsakingas už autorių teisių ir prekių ženklų nuosavybės teisių laikymąsi. Prireikus, peržiūrint puslapį galima jį kopijuoti, tačiau tik asmeninio naudojimo reikmėms ir tik tiek, kiek to reikia tokiam asmeniniam naudojimui. Naudoti šią interneto svetainę bet kokiu kitu būdu yra griežtai draudžiama. Visas šios interneto svetainės bei jos kopijų kompiuteriuose turinys yra saugomas bendrovės „ Renault Polska Sp. z o.o.“ autorių teisių. Visos teisės saugomos.

Logotipas yra bendrovės Renault S.A. registruotas prekių ženklas, kurį naudoti galima tik gavus bendrovės Renault S.A. leidimą. Norint kitoje interneto svetainėje pateikti nuorodą į mūsų interneto svetainę, reikia gauti rašytinį bendrovės „Renault Polska Sp. z o.o.“ sutikimą.

Jurisdikcija

Naudojant šią interneto svetainę, taip pat persiunčiant joje esančią informaciją, besinaudojant taisyklėmis ir bendrosiomis sąlygomis taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos teisė, kompetentingas teismas arba įgaliota valdžios institucija pripažins kurią nors iš atitinkamų sąlygų ar taisyklių nuostatų negaliojančia, neteisėta arba neturinčia teisinių pasekmių, ta šių taisyklių ir sąlygų dalis nebus taikoma. Kitos šių taisyklių ir sąlygų nuostatos lieka galioti bei turi teisines pasekmes.

Pastabos

Jei turite klausimų ar pastabų dėl šios interneto svetainės, prašome kreiptis į bendrovę „Renault Polska Sp. z o.o“.