privatumo politika

I. Apie mus

Bendrovė „Renault Polska Sp. z o.o.“, buveinės adresas: 02-674 Varšuva, Marynarska g. 13, registruota Verslo įmonių registre, kurį tvarko Varšuvos miesto apylinkės teismas, Nacionalinio teismo registro XIII Ūkio skyrius, reg. Nr. KRS 0000121892, PVM mokėtojo kodas 5260205983. Toliau Privatumo politikoje vadinama „Renault Polska“ arba „Bendrove“. Bendrovė paskyrė Asmens duomenų apsaugos inspektorių, su kuriuo galima susisiekti elektroninio pašto adresu: Renault.iod@Renault.com.pl. Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šioje Politikoje nustatytais principais ir būdais.

II. Bendrosios nuostatos

Visoje tarptautinėje „Renault“ įmonių grupėje, įskaitant „Renault Polska“, ypatingą dėmesį skiriame mūsų klientų, rangovų ir darbuotojų asmens duomenų apsaugai. Vienas pagrindinių aspektų yra fizinių asmenų teisių ir laisvių apsauga tvarkant jų asmens duomenis.

Rūpinamės, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679/EB (toliau tekste – BDAR), asmens duomenų apsaugos įstatymu bei specialiaisiais teisės aktais (įskaitant, be kita ko, darbo teisę ir buhalterinės apskaitos įstatymą).

„Renault Polska“ yra asmens duomenų valdytojas pagal BDAR 4 str. 7 p., taip pat Bendrovė pasitelkia duomenis tvarkančius subjektus, minimus BDAR 4 str. 8 p., kurie tvarko asmens duomenis Valdytojo vardu (pavyzdžiui, buhalterinės apskaitos, rinkodaros, IT, saugos įmonės).

„Renault Polska“ taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, siekdama užtikrinti saugumo lygį, kuris atitiktų įvairios tikimybės ir rimtumo galimo fizinių asmenų teisių ir laisvių pažeidimo rizikos lygį. Mūsų veiksmai asmens duomenų apsaugos srityje remiasi priimtomis nuostatomis ir procedūromis, taip pat reguliariais mokymais, didinančiais mūsų teisininkų žinias ir kompetencijas šioje srityje.

III. Kokiais tikslais naudojame Jūsų duomenis

Vykdome plataus masto rinkodaros veiklą ir stengiamės pasiekti kuo platesnį ratą suinteresuotų asmenų ir pateikti jiems naujausią informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas.

Kaip darbdaviai, mes tvarkome darbuotojų bei asmenų, bendradarbiaujančių su mumis kitais pagrindais, asmens duomenis. Kontaktiniai duomenys, gaunami iš rangovų (pavyzdžiui, jų darbuotojų), naudojami sudarant ir tinkamai vykdant sutartis.

Trečiosioms šalims suteikiame Jūsų duomenis tik Jūsų sutikimu arba kai privalome tai padaryti pagal įstatymą.

IV. Kokiomis sąlygomis ir kokiais pagrindais tvarkome Jūsų duomenis

Dedame visas pastangas siekdami apsaugoti asmenų, kurių duomenis tvarkome, interesus, visų pirma, garantuojame, kad jų asmens duomenys:

• tvarkomi pagal įstatymą, tinkamai ir skaidriai duomenų subjekto atžvilgiu;

• renkami konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir toliau nėra tvarkomi kitokiais būdais, prieštaraujančiais šiems tikslams;

• adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

• tikslūs ir prireikus atnaujinami; mes imamės visų būtinų priemonių, kad duomenys, kurie nėra tikslūs atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;

• laikomi tokia forma, kad duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina nustatytais tikslais;

• tvarkomi tokiu būdu, kuriuo būtų užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo tvarkymo be leidimo arba neteisėto tvarkymo bei jų netyčinio praradimo ar sunaikinimo.

Paprastai Jūsų duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu, kuris bet kada gali būti atšauktas. Kiti atvejai – situacijos, kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas vykdant sutartį, kurios šalimi Jūs esate, arba atliekant veiksmus Jūsų pavedimu, dar prieš sudarant sutartį.

Asmens duomenų tvarkymas gali būti reikalingas tikslams, kylantiems iš mūsų teisėtų interesų, pavyzdžiui, pateikiant pretenzijas, susijusias su mūsų verslo veikla.

Kai kuriais atvejais tvarkymas yra būtinas, kad įvykdytume teisines prievoles, priskirtas mums kaip Valdytojui. Tokios prievolės kyla, pavyzdžiui, iš darbo teisės ar buhalterinės apskaitos įstatymo.

V. Jūsų teisės

Mes imamės atitinkamų priemonių, kad glausta, aiškia, suprantama ir paprasta forma pateiktume Jums visą būtiną informaciją ir komunikuotume su Jumis tvarkant Jūsų asmens duomenis visais klausimais, susijusiais su Jūsų teise į:

• informaciją, teikiamą gaunant asmens duomenis;

• informaciją, teikiamą pagal paklausimą – apie tai, ar duomenys yra tvarkomi, bei kitais klausimais, nurodytais BDAR 15 str., įskaitant teisę į duomenų kopiją;

• taisyti duomenis;

• būti pamirštam;

• apriboti tvarkymą;

• perkelti duomenis;

• prieštarauti;

• teisę į sprendimo, priimto remiantis tik automatizuotu tvarkymu (įskaitant profiliavimą), netaikymą;

• gauti informaciją apie duomenų apsaugos pažeidimą.

Be to, jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi su Jūsų sutikimu, turite teisę jį atšaukti. Sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu, ir tai neturės įtakos tvarkymo, atlikto prieš jį atšaukiant, teisėtumui.

Norėdami susisiekti su mumis dėl šios teisės įgyvendinimo, kreipkitės:

„Renault Polska“ Duomenų apsaugos inspektoriaus elektroninio pašto adresu: Renault.iod@Renault.com.pl arba rašykite adresu: „Renault Polska Sp. z o .o.“, Marynarska g. 13, 02-674 Varšuva, Lenkija.

Jūsų duomenų saugumas mums yra prioritetas, tačiau, jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame BDAR nuostatas, turite teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos valdybos vadovui.

VI. Kaip mes susisieksime su Jumis

Teikiame informaciją raštu ar kitais būdais, įskaitant – tam tikrais atvejais – elektroniniu būdu. Jūsų pageidavimu galime pateikti informaciją žodžiu, jeigu kitomis priemonėmis galėsime patvirtinti Jūsų tapatybę. Jeigu pateiksite savo reikalavimą elektroniniu būdu, jei bus įmanoma, informacija taip pat bus perduodama elektroniniu būdu, nebent nurodysite kitą pageidaujamą ryšio formą.

VII. Kaip greitai atsakysime į Jūsų paklausimą

Stengiamės teikti informaciją be nereikalingo delsimo – paprastai per vieną mėnesį nuo paklausimo gavimo. Atsižvelgiant į paklausimo sudėtingumą arba prašymų skaičių, šis terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais. Bet kokiu atveju per vieną mėnesį nuo paklausimo gavimo informuosime Jus apie veiksmus, kurių buvo imtasi, ir (atitinkamais atvejais) apie termino pratęsimą, nurodydami tokio delsimo priežastį.

VIII. Subrangovai / Duomenis tvarkantys subjektai

Jei bendradarbiaujame su subjektais, kurie mūsų vardu tvarko asmens duomenis, naudojamės tik tokių tvarkančių subjektų paslaugomis, kurie suteikia pakankamas garantijas, kad yra taikomos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios, kad tvarkymas atitiktų BDAR reikalavimus ir apsaugotų duomenų subjektų teises.

Mes kruopščiai tikriname subjektus, kuriems patikime Jūsų duomenų tvarkymą. Sudarome su jais detalias sutartis bei reguliariai tikriname duomenų tvarkymo operacijų atitiktį tokių sutarčių ir teisės aktų nuostatoms.

IX. Kaip rūpinamės Jūsų duomenų tvarkymu

Norėdami įvykdyti teisinius reikalavimus, sukūrėme išsamias procedūras, apimančias tokius klausimus kaip:

• pritaikytoji duomenų apsauga ir standartizuotoji duomenų apsauga,

• poveikio duomenų apsaugai vertinimas,

• pranešimas apie pažeidimus,

• duomenų tvarkymo veiklos įrašų tvarkymas,

• duomenų saugojimas,

• duomenų subjektų teisių įgyvendinimas.

Mes reguliariai tikriname ir atnaujiname savo dokumentus, kad galėtume įrodyti atitiktį teisiniams reikalavimams, kaip to reikalauja BDAR suformuluotas atskaitingumo principas, bet ir rūpindamiesi duomenų subjektų interesais, stengiamės taikyti geros rinkos praktikos principus.

X. Duomenų saugojimas

Mes laikome asmens duomenis tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. PO tokio laikotarpio duomenys anonimizuojami (panaikinant požymius, leidžiančius identifikuoti asmenį) arba ištrinami. Asmens duomenų ištrynimas yra visiškas ir galutinis. Saugojimo procedūroje užtikriname, kad asmens duomenų saugojimo laikotarpis tikrai būtų minimalus.

Duomenų tvarkymo laikotarpį nustatome, visų pirma, pagal teisės aktus (pavyzdžiui, darbuotojų dokumentų, buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo laikas), taip pat atsižvelgdami į teisėtus duomenų valdytojo interesus (pavyzdžiui, rinkodaros veiklą). Saugojimo politika taikoma duomenims, tvarkomiems tiek popierine, tiek elektronine forma.

XI. Įgaliojimai

Mes užtikriname, kad kiekvienas subjektas, įgaliotas veikti mūsų vardu ir turintis prieigą prie Jūsų asmens duomenų, tvarkytų juos tik mūsų pavedimu, nebent kiti reikalavimai būtų taikomi pagal ES arba valstybės narės teisės aktus.

XII. Slapukai

Slapukai – tai nedideli failai, išsaugomi Jūsų kompiuteryje, kuriuose saugomi nustatymai ir kita informacija, naudojama Jūsų lankomose svetainėse. Slapukuose gali būti svetainių nustatymų arba jie gali būti naudojami naudotojo sąveikai su svetaine stebėti. Mes naudojame slapukus, kad, be kita ko, pritaikytume mūsų svetainės turinį Jūsų prioritetams bei optimizuotume naudojimąsi interneto svetainėmis, palaikytume Jūsų naršymą (po prisijungimo) (kad naudotojui nereikėtų kiekviename svetainės popuslapyje pakartotinai įrašyti prisijungimo vardo ir slaptažodžio), taip pat siekdami skatinti ir užtikrinti veiksmus, leidžiančius palaikyti numatytą saugą.

Daugiau apie slapukų naudojimą galite sužinoti adresu: http://www.Renault.lt/cookies.html